+421 (0)903612375, +421 (0)903618250

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa §5 písm. o) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon“) je firma FRABIZ s.r.o., IČO 44353499, sídlo: Machalovce 300, 059 13 Jánovce (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú – adresa: Machalovce 300, 059 13 Jánovce, email:frabizpoprad@mail.com, tel.+421903618250

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, indentifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu, Šimková Zuzana , pre ochranu osobných údajov.

 

Aké typy osobných údajov zbierame a na čo ich potrebujeme

Žiadosti – cenové ponuky a dopyty z webových formulárov, meno a priezvisko, telefónne číslo, E-mail

Fakturácia a ekonomické náležitosti, meno alebo obchodný názov, fakturačná adresa, v prípade firmy IčO, DIČ, IČ DPH

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb a realizácii platieb na základe zmluvy. kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, osoby zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

Tieto práva si môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa,

písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti, vyplnením formulára na web stránke prevádzkovateľa, zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mail adresu prevádzkovateľa

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy .

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry)

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované

Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov

Osobné údaje boli spracované nezákonne

Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

 

Právo na obmedzenia spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
Namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
Spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov.

Namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Záverečné ustanovenia

Použitím web stránky spoločnosti Frabiz s.r.o. súhlasíte s informáciami o spracovaní osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej web stránke. Tieto podmienky nadobudli účinnosť  25.5.2018