Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj výrobkov spoločnosťou FRABIZ s.r.o. na území  Slovenskej republiky. Tieto všeobecné podmienky definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. V prípade predaja fyzickej osobe sa riadia výlučne Občianskym zákonníkom, v prípade, že je nakupujúcim podnikateľský subjekt, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. Výnimky z týchto obchodných podmienok platia len pri písomnom potvrdení predávajúcim.

Kontaktné údaje predávajúceho:

FRABIZ s.r.o., Machalovce 300, 059 13 Jánovce, IČO: 44 353 499
Prevádzka: prevádzka Partizánska 3848, 058 01 Poprad
Email: frabizpoprad@gmail.com

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov

Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96 


Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“)
 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Povinnosti a práva predávajúceho

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať iba tovar, ktorý:
  • zodpovedá druhu, množstve, kvalite i cene platnej v deň odoslania elektronickej objednávky.
  • vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky
 2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tomuto tovaru vzťahujú: faktúru, záručný list, návod na použitie /ak je súčasťou výrobku/
 3. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zabezpečiť tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
  • za neskoré dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • za poškodenie zásielky spôsobené prepravnou spoločnosťou
  • za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zavinením výrobcu, resp. dodávateľa, v dôsledku akýchkoľvek prevádzkových obmedzení, napr. zastavenie výroby objednaného tovaru, príp. iným zásahom vyššej moci
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

Povinnosti a práva kupujúceho

 1. Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese.
 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom zvoleným v elektronickej objednávke.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až úplným uhradením kúpnej ceny.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
 5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky na čísle +421 903 618 250 alebo e-mailom na adresu: frabizpoprad@gmail.com

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
 3. Platba bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy..Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe.
 4. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky obstarávacích nákladov tovaru.
 6. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru 
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).
  • predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

Dodacie podmienky a termíny

 1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 30 dní odo dňa jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
 2. Miestom dodania je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar , alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.
 4. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. V prípade, ak kupujúci tovar od kuriéra neprevezme alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 1 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady vo výške: 100,- EUR

Kúpna cena a platby

 1. Všetky ceny uvedené v e-obchode sú cenami konečnými, tj vrátane DPH. Ceny sa vzťahujú k vyobrazeným a popísaným produktom a nezahrňujú súvisiace dekorácie, náplne alebo doplnky. Obrázky uvedené v e-obchode majú len informatívny charakter a môžu sa od reálneho výrobku čiastočne líšiť. Ak sa zákazníkovi zdá cena uvedená pri tovare neadekvátna /napr. tovar za 0,- EUR/ jedná sa najskôr o chybu, doporučujeme teda jej platnosť radšej overiť poslaním dopytu na príslušný produkt. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zmeny cien alebo dodávateľských podmienok výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúcemu vzniká v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy.
 2. Cena dodania (poštovné)
  • Predávajúci si účtuje nasledujúce ceny za dodanie produktu (poštovné):
  • osobný odber na prevádzke: 0€,
  • pri objednávkach mimo osobného odberu na prevádzke individuálne na základe dohody.
 3. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť prevodným príkazom – zálohovú faktúru uhradí kupujúci prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. Spoločnosť  vo všeobecnosti vyžaduje zaplatenie celej sumy produktu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak
 4. Tovar bude vyexpedovaný až po pripísaní celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Záruka a reklamácie

Reklamáciu tovaru nakúpeného v internetovom obchode vrátane stanovenia záručných dôb upravuje Reklamačný poriadok.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Platnosť zmenených Obchodných podmienok je odo dňa ich uverejnenia.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými a podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 3. Tieto obchodné podmienky majú voči kupujúcemu účinnosť dňom potvrdenia záväznej elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 21.4.2021