Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok stanovuje podmienky pre uplatňovanie a vybavovanie prípadných reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode spoločnosti Frabiz s.r.o.

Základné ustanovenia

Reklamačný poriadok internetového obchodu  sa vzťahuje na tovar zakúpený v tomto obchode, ktorý bol reklamovaný pred uplynutím stanovenej záručnej doby.

Zákazník, ktorému bol doručený tovar zakúpený v tomto internetovom obchode prevzatím tovaru vyslovuje súhlas s týmto reklamačným poriadkom a ten sa stáva súčasťou medzi nimi uzavretej kúpnej zmluvy.

Podmienky záruky

 1. Minimálnu dĺžku záručnej doby upravujú platné právne predpisy, ktoré zároveň umožňujú výrobcovi poskytovať na svoje výrobky záručnú lehotu dlhšiu. Záručná doba na zakúpený tovar sa uvádza v jeho záručnom alebo dodacom liste a začína plynúť odo dňa ich vystavenia. Ak je výrobok reklamovaný a prijatý do záručnej opravy, je následne záručná lehota o čas tejto opravy predĺžená. V prípade, že je reklamovaný výrobok vymenený, je na tento nový výrobok vystavený aj nový záručný list so záručnou dobou, ktorá začína plynúť dňom jeho vystavenia.
 2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
 3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním (napr. šamot, šamotový deflektor ohniska, sklo, tiahla, páky, pánty a pod.). Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.
 5. Pre nahlásenie zistených chýb alebo informovanie sa o stave nahlásených reklamácií je určený e-mail: frabizpoprad@gmail.com
 6. V zaslanom e-maili je nutné presne špecifikovať chybu a uviesť fakturačné údaje vrátane čísla faktúry, resp. čísla objednávky, ktoré je uvedené v e-maile, ktorý obchod poslal ako potvrdenia uskutočnenej objednávky tovaru. Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

Vybavenie reklamácie

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu predaného tovaru bez zbytočných odkladov, ale najneskôr, v súlade s platnými predpismi, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa predávajúci a zákazník vyslovene dohodnú inak, stráca toto ustanovenie účinnosť. Pri  reklamácii je kupujúci je povinný, doručiť písomnú reklamáciu, kde presne označí druh a rozsah chýb tovaru a doručiť reklamovaný tovar od kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
 2. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho, resp. servisnému stredisku spolu so záručným listom, ak bol dodaný a dokladom o zaplatení.
 3. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku /zoznam bude zákazníkovi poskytnutý na jeho žiadosť/. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. Vtedy si zákazník uplatní reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho.
 4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 5. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená musel vedieť.
 6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci.
 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť FRABIZ s.r.o., všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.

Výnimku predstavujú externí dopravcovia a dodávatelia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Frabiz s.r.o., s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané

Tento reklamačný poriadok internetového obchodu  je platný od 21.4.2021